Skip to main content

Reconeixement de crèdits RAC

Tràmit de sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC

Descripció del tràmit
  • Proposta de crèdits RAC: en cas de activitats solidàries i de cooperació, culturals i de formació, activitats esportives, col·laboracions en grups de recerca i jornades, seminaris i tallers, activitats de representació estudiantil i idiomes, per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic, l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al cap d'estudis del centre, el qual acceptarà o denegarà.
  • Inscripció o matrícula a l'activitat: si es tracta d'activitats a realitzar a la UVic-UCC, abans de l'inici de l'activitat, l'estudiant s'haurà d'inscriure a lUHub-Servei a la Comunitat Universitària o matricular-se a l'Àrea de Gestió Acadèmica, segons el cas.
Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?

A principi de curs (setembre).

Documentació que cal presentar

Quan l'estudiant hagi finalitzat l'activitat i vulgui demanar el reconeixement de crèdits RAC, haurà de presentar la sol·licitud de crèdits RAC a la Secretaria de Centre FM.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de l'original o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu i, si correspon, de la memòria o treball de l'activitat universitària duta a terme.

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF

Lliurament

La participació a activitats culturals, esportives, solidàries i de cooperació, l'haurà d'acreditar el responsable acadèmic o administratiu de l'activitat.

En tots els casos, una vegada la unitat organitzadora hagi certificat la participació o la superació de l'activitat, el/la cap d'estudis podrà autoritzar el reconeixement de crèdits i determinarà, en cas que accepti el reconeixement, els crèdits que s'atorgaran.

Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHub

Las activitats universitàries susceptibles de reconeixement de crèdits RAC

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte