Skip to main content

Reconeixement de crèdits RAC

Tràmit de sol·licitud de reconeixement de crèdits RAC

Descripció del tràmit
  • Proposta de crèdits RAC: en cas de activitats solidàries i de cooperació, culturals i de formació, activitats esportives, col·laboracions en grups de recerca i jornades, seminaris i tallers, per assegurar que l'activitat sigui susceptible de reconeixement acadèmic l'estudiant tramitarà una proposta de reconeixement de crèdits RAC al cap d'estudis del centre, el qual acceptarà o denegarà.
  • Inscripció o matrícula a l'activitat: si es tracta d'activitats a realitzar a la UVic-UCC, abans de l'inici de l'activitat, l'estudiants s'haurà d'inscriure a lUHUB-Servei a la Comunitat Universitària o matricular-se a l'Ârea de Gestió Acaèmica, segons el cas.
Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física degudament representada que estigui cursant estudis oficials a la Facultat de Medicina.

Quan es pot demanar?

A principi de curs (setembre).

Documentació que cal presentar

Quan l'estudiant hagi finalitzat l'activitat i vulgui demanar el reconeixement de crèdits RAC, haurà de presentar la sol·licitud de crèdits RAC (PDF) a la Secretaria de Centre FM.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de l'original o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu i, si correspon, de la memòria o treball de l'activitat (PDF) universitària duta a terme.

Canals de tramitació

IMPORTANT: la sol·licitud ha d’estar degudament signada i la documentació s’ha de presentar en format PDF

Lliurament

La participació a activitats culturals, esportives, solidàries i de cooperació, l'haurà d'acreditar el responsable acadèmic o administratiu de l'activitat.

En tots els casos, una vegada la unitat organitzadora hagi certificat la participació o la superació de l'activitat, el/la cap d'estudis podrà autoritzar el reconeixement de crèdits i determinarà, en cas que accepti el reconeixement, els crèdits que s'atorgaran.

Per a més informació, consulta

L'apartat de reconeixement de crèdits RAC de l'UHUB

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte