Skip to main content

Càtedres

Les càtedres de la UVic-UCC són unitats que permeten la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques i privades per a la generació de coneixement científic i tecnològic, i la seva transferència a la societat i al sector productiu.

En el marc de les càtedres es duen a terme activitats de formació, de suport a la recerca, de vigilància tecnològica, de difusió i de transferència de coneixement. Cada càtedra es focalitza en les activitats més adequades a l’assoliment d’objectius del seu àmbit específic.

Càtedres

Càtedra de Cures Pal·liatives

L’objectiu fonamental de la Càtedra és generar, difondre i transferir coneixement sobre l'atenció integral pal·liativa i transferir a la pràctica assistencial el coneixement, i a les organitzacions l'atenció integral pal·liativa de persones amb malalties cròniques avançades.

Més informació

Càtedra de Serveis Socials

La Càtedra centra esforços en projectes vinculats al desenvolupament estratègic del Sistema Català del Serveis Socials, la reestructuració de la cartera de serveis socials i l’atenció integrada social i sanitària des de l’òptica dels serveis socials.

Més informació

Càtedra TIC Salut Social

La missió de la Càtedra és generar, difondre i transferir coneixement sobre la utilització de les TIC en l’àmbit de la salut i serveis socials, amb la visió de donar servei i servir de punt de referència en la recerca en les TIC, la salut i el sistema social.                                             

Més informació

 

Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures

La Càtedra centra en la realització d’estudis de gènere, desenvolupament, economia feminista i diversitat cultural. La seva missió principal és contribuir a fomentar, des de la universitat i el coneixement acadèmic i aplicat, l’equitat necessària per a la construcció de societats més justes i plurals.

Més informació

Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris

La Càtedra és un centre de recerca sobre literatura contemporània i, per tant, també de divulgació i de difusió. Té com a missió estudiar i estimular l’interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la catalana.                                               

Més informació

Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar

La Càtedra té com a objectiu generar, difondre i transferir coneixement sobre el patrimoni natural de les Guilleries, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar un model de gestió territorial sostenible en el marc d’aquest espai natural.                                                                           

Més informació

 

Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat

La Càtedra neix amb la missió de generar i difondre coneixement científic i tecnològic en l’àmbit de les malalties infeccioses i el sistema immunitari, i amb el compromís de procurar la seva transferència a la societat i al teixit productiu.

Més informació

Càtedra de Bioètica

La Càtedra neix amb la missió de generar, difondre i transferir coneixement sobre les diferents àrees d’estudi de la bioètica i aprofundir en les qüestions ètiques que constantment plantegen les ciències de la vida i de la salut.                                                                                             

Més informació

Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris

La Càtedra contribueix a posar en valor l’agricultura familiar i a promoure sistemes alimentaris més sostenibles i justos, en el marc d’allò que en termes científics s'anomena sistemes alimentaris alternatius (alternative food systems).

Més informació

 

Càtedra de Salut Mental

La Càtedra neix per generar coneixement en la promoció, la prevenció i l’atenció basats en la evidència científica i en les millors pràctiques internacionals en l’àmbit de la salut mental, per tal de facilitar-ne la implementació a la comunitat.                                                                                                                                                                                                                           

Més informació

Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

La Càtedra desenvolupa activitats docents, d'investigació aplicada, d'innovació i de transferència de coneixement per promoure noves pràctiques assistencials que siguin més eficients, més innovadores i més segures i que permetin avançar en la implantació d'una cultura de la seguretat als centres sanitaris.

Més informació

Càtedra d’Educació Mèdica

La Càtedra té com a missió ser un referent i promotor de la recerca, la innovació docent i avaluativa en l’educació mèdica i en altres ciències de la salut amb una visió integrada, tant pels professionals del sistema sanitari, com del sistema social i educatiu, sota el paraigua de la UVic-UCC, mitjançant el CESS com entitat científica i de valor.

Més informació

 

Càtedra de Salut i Població

La Càtedra té com a missió contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població mitjançant el coneixement de les malalties cròniques, des de les seves causes a les estratègies de prevenció.                                                                                                                                                                                                                      

Més informació

Càtedra del Món Rural

La missió de la Càtedra del Món Rural és contribuir al desenvolupament integral i sostenible dels territoris rurals de Catalunya i la generació de coneixement en aquest àmbit.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Més informació

Càtedra Lluís Bassat de Màrqueting i Comunicació Empresarial

La missió de la Càtedra és contribuir a la realització de l'activitat del màrqueting i la comunicació des de principis ètics i d'igualtat, aportant coneixement, divulgant-lo i oferint formació per a tots els “players” involucrats.

Més informació

 

Càtedra de Lideratge en Valors

La Càtedra va néixer per generar, difondre i transferir coneixement sobre lideratge basat en valors i promoure entorns professionals de pràctica ètica en relació amb les persones, l’economia i l’entorn.

Més informació

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte