Skip to main content

El model de la UVic-UCC

Estudiants baixant la rampa de la Torre dels Frares

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), de titularitat de la Fundació Universitària Balmes, és un ens d'iniciativa pública territorial amb una clara vocació de servei a la societat i compromesa a donar compliment als principis de transparència i control inherents a les entitats del sector públic.

La Universitat dona continuïtat a una tradició de formació superior a la ciutat de Vic que es remunta a l'edat mitjana, i desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis. Des dels seus orígens, la UVic-UCC ha rebut el suport de diferents entitats i organismes territorials i, especialment, de l'Ajuntament de Vic i, també, de la Generalitat de Catalunya, a través d'un conveni programa.

Així mateix, té com a missió ser un motor de coneixement i d'innovació al servei del territori, amb projecció internacional. Se centra en l'atenció als estudiants i la seva formació global per tal que incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. La UVic-UCC està plenament vinculada a l'entorn i compromesa amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada formada per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), la Fundació Universitària del Bages (FUBages), la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària (Fundació Elisava). Alhora compta amb els centres adscrits següents: BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona, EADA Business School i ESERP Business School.

Normes d'Organització i Funcionament

Model de governança

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i disposa d’un model singular de governança dins l’àmbit universitari català, que li permet donar compliment eficaç a les seves finalitats i, en definitiva, desenvolupar la seva missió.

El Patronat de la FUBalmes, el conformen representants de la Generalitat de Catalunya i de l'àmbit públic local, persones i entitats de la societat civil i educatives vinculades a la Universitat, i representants de la comunitat universitària. La FUBalmes està presidida per l'alcaldessa de Vic. N'és vicepresidenta primera, la consellera de Recerca i Universitats i vicepresident segon, l'alcalde de Manresa. Aquest model de control públic i gestió privada facilita un sistema de governança eficient, responsable i àgil.

Model federatiu

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada formada per la FUBalmes, la FUBages, la FESS (creada sota la iniciativa de les dues primeres) i la Fundació Elisava. Aquest model permet la integració de diferents fundacions en un projecte universitari comú, en el qual es respecten les particularitats de cadascuna, però amb el compromís de treballar conjuntament d’acord amb els objectius estratègics de la Universitat, que opera com a eix coordinador de totes les activitats docents i investigadores.

Les fundacions tenen el propòsit de sumar esforços, fer créixer la Universitat i potenciar el servei públic que presta, de manera que esdevingui un focus de coneixement i contribueixi a l’equilibri territorial del país.

Fruit dels acords de federació, les fundacions constitueixen un grup d’entitats que actua de forma conjunta dins la UVic-UCC sota les directrius i els objectius acadèmics del rector o rectora i la resta d'òrgans acadèmics de la Universitat.

Model educatiu

El model educatiu de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats a través d'un acompanyament al llarg dels seus estudis mitjançant el treball d'equip de tota la comunitat universitària.

Formació plurilingüe

La formació plurilingüe és per a la UVic-UCC un punt d’èmfasi tant per la mobilitat creixent dels universitaris i professionals, com perquè l’estudi de llengües i cultures són un vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps. Tots els estudis de grau tenen com a obligatori un determinat nombre de crèdits d’anglès per a usos professionals.

Activitat investigadora

Els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i les càtedres desenvolupen l’activitat investigadora de la UVic-UCC, orientada a generar coneixement i transferir-lo a la societat.

Projecció internacional

L’àmbit internacional dels interessos científics i formatius de la UVic-UCC parteix de la realitat de la societat catalana –la llengua catalana n’és el signe extern i comú d’identitat– i d’Europa com a unitat superior identificadora. La internacionalització de tots els àmbits de la Universitat, la participació activa en xarxes, els programes de mobilitat i la col·laboració amb universitats de prestigi d’arreu són objectius estratègics fonamentals de la UVic-UCC.

Inserció socioprofessional

La UVic-UCC dona un enfocament aplicat als seus ensenyaments, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir als seus titulats i titulades una plena inserció professional.

Innovació docent

La UVic-UCC compta amb el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) per impulsar la formació permanent del professorat universitari, els plans tutorials i el desenvolupament de la innovació per a la millora de la qualitat docent.

Compromís social i territorial

La UVic-UCC és una universitat de proximitat, compromesa amb el desenvolupament econòmic i social del seu territori i del país, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement, amb una clara vocació europea i internacional.

Codi ètic

A la UVic-UCC el comportament ètic es basa en tres valors: el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica. El seu Codi ètic es desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat universitària i dels òrgans de govern de les entitats federades.

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens algun dubte, nosaltres tenim la resposta

Contacte